หลักสูตร INHOUSE TRAINING

    ข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ

 

หลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร In house Training

เป็นการจัดอบรมโดยการพัฒนาหลักสูตรอบรมให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ หลักสูตรที่สถาบันออกแบบขึ้น มีทั้งหลักสูตร ระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว

หน่วยงานที่สถาบันให้บริการ

Architect

กรมการแพทย์ กระทรงสารธารณสุข , กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง,

รายละเอียด

Planning

Lorem ipsum dolor sit ameteista, consectetur adipiscing is not elitistaris.

รายละเอียด

Parks & Events

Lorem ipsum dolor sit ameteista, consectetur adipiscing is not elitistaris.

รายละเอียด