โครงการฝึกอบรมขออนุญาตใบขับรถ

กมการขนส่งทางบก ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามล้อ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ทําให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถ รองรับผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถได้อย่างเพียงพอดังน้ัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบก โดยสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จึงได้ทําบันทึกความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันเสริมศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ดูำเนินการจัดโครงการอบรมสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ดังน้นเพื่อเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับใบอนุญาตขับ รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วเพิ่มขึ้นสถาบันเสริมศึกษาและ ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้กําหนดจัดโครงการอบรมภาคทฤษฎี หลักสูตร “การอบรมสําหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว” ขึ้น

Read more »

 

ภาพกิจกรรม

pix

 

ติดต่อได้ที่

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail Address : sermtham@tu.ac.th
            โทรศัพท์ : 02-6133820 , 3822 - 3825
097- 1698701 ติดต่อคุณ ภัทรพล        
           โทรสาร : 02-2257517, 02-226439