ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop Round Table : Transform HR Strategy

 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop Round Table : Transform HR Strategy

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12 ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในนามโครงการ “Strategic Human Resources Management for Southeast Asian University (HR4ASIA)” ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายใต้การสนับสนุนของ Eramus ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop round table : ครั้งที่ 3  ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุม  Workshop Round Table: Transform HR Strategy เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิเช่น ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ และผู้บริหารจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมประชุม