หลักสูตร : การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 30

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 30 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร วัดขนาด อบรม ณ หอ้ งประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ได้แนะแนวแนวคิดใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของผู้อบรม พร้อมทั้งมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ work shop ตามโจทย์ที่ได้รับพร้อมคำแนะนำจากอาจารย์และผู้เข้าอบรมเอง เพื่อนำผลงานที่เราเสนอในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป