หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 6

 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 6 วิทยากร : ดร.อธิคม เกียรตวิรกาญจน์ อบรม ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครับและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่ทางอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์จะเน้นแนวคิดแบบใหม่โดยการให้ผู้เข้าอบรมนั้นร่วมกัน work shop กับโจทย์และปัญหาต่างๆที่ตนเองได้รับ เพื่อออกมานำเสนอถึงแนวคิด วิเคราะห์ การปรับปรงแก้ไขของแต่ละกลุ่มให้ผลงานนั้นๆออกมามีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากอบรมครั้งนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่องานตนเองและพัฒนาคนและองค์กรต่อไปครับ