หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 58

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 58 วิทยากร : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี อบรม ณ ห้องประชมุ ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของการบริหารงานและเวลา พร้อมมีการแลกเปลี่ยนคำถาม - คำตอบในหัวข้อประเด็นต่างๆที่ผู้เข้าอบรมสนใจ เพื่อให้เกิดแนวคิดคำตอบในรุปแบบใหม่ และนำความรู้กลับไปประยุกต์กับงานตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป